Programa

Parte comunicativa y social:

competencia en lengua catalana

competencia en lengua castellana

competencia en lengua extranjera (inglés o francés)

competencia social i ciudadana

Parte científico-tecnológica

competencia de interacción con el mundo físico y las tecnologías

Parte matemática

competencia matemática

Competencia en lengua catalana y castellana

 1. Comprensión. Criterios de evaluación

– Comprèn i interpreta les informacions més rellevants de textos orals i escrits de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació amb atenció als textos descriptius, narratius, expositius, instructius i gèneres periodístics (notícia, crònica, reportatge, entrevista, opinió), reconeixent les diferències entre informació i opinió.

– Identifica les idees principals i les secundàries d’un text a partir de la lectura comprensiva.

– Identifica l’estructura comunicativa dels missatges escrits i audiovisuals: les intencions de l’emissor i l’ordre jeràrquic de les idees expressades, entre altres.

 1. Expressió. Criteris d’avaluació:

– Produeix textos escrits senzills i d’ús freqüent, amb claredat i coherència, amb intencions comunicatives i de diferents contextos d’espai i temps: expositius, descriptius, narratius i instructius.

– Utilitza la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text (els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades).

– Respecta les normes gramaticals i ortogràfiques i la bona presentació dels textos escrits.

– Redacta textos, a partir d’idees o experiències pròpies, amb una organització clara.

– Utilitza els llenguatges formal i informal en situacions comunicatives característiques de l’entorn professional.

– Fa resums, síntesis i comenta textos sobre qüestions quotidianes.

 1. Utilització de la llengua. Criteris d’avaluació:

– Identifica i usa elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.

– Substitueix paraules d’un text mitjançant els recursos de la sinonímia, antonímia, polisèmia i homonímia.

– Interpreta el significat de frases fetes, locucions i modismes.

– Utilitza les normes d’ús lingüístic per a la comprensió, composició i revisió de textos escrits.

– Identifica diferents categories gramaticals i distingeix les variables de les invariables.

– Identifica i aplica en la producció de textos els processos morfològics de flexió (nominal i verbal) i de formació de mots (derivació i composició).

– Identifica la funció i l’estructura de diferents tipus de sintagmes en oracions simples.

Competència en llengua estrangera

 1. Comprensió. Criteris d’avaluació:

– Interpreta instruccions per la correcta resolució de tasques.

– Comprèn la informació general i específica de textos senzills en format de tipologia diversa, sobre temes relacionats amb l’àmbit laboral i personal.

– Usa estratègies adquirides en altres situacions per a la comprensió i interpretació de textos diversos com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema i la situació, identificació de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció de qui parla, i dels elements paralingüístics.

– Selecciona informació i dades concretes a partir de textos senzills.

 1. Expressió. Criteris d’avaluació:

– Utilitza expressions habituals i lèxic sobre temes d’interès personal, general i quotidians, diferenciant situacions comunicatives formals i informals.

– Redacta idees senzilles, mitjançant frases simples, qüestionaris o formularis, de forma organitzada i entenedora.

– Expressa per escrit el contingut d’un text mitjançant la traducció no literal sense diccionari i amb llista, si s’escau, de vocabulari.

– Elabora notes i escrits breus per a la comunicació personal i laboral.

 1. Utilització de la llengua. Criteris d’avaluació:

– Identifica i usa elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.

– Interpreta lèxic divers en situacions de comunicació personals i laborals habituals utilitzant estratègies com el context i els coneixements previs.

– Produeix textos escrits de tipologia diversa utilitzant estructures bàsiques, connectors senzills i lèxic adequat, respectant regles fonamentals d’ortografia i puntuació.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

 1. El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi. Criteris d’avaluació:

– Identifica la distribució en l’espai de continents, oceans i mars, i localitza i identifica les principals unitats de relleu i unitats hidrogràfiques al món, Espanya i Catalunya, com a escenari de les activitats humanes.

– Identifica diferents tipus de recursos naturals renovables i no renovables i els relaciona amb casos d’impacte mediambiental derivats de la seva explotació. Identifica actuacions i accions humanes afavoreixin un desenvolupament sostenible a nivell local i mundial.

– Llegeix i interpreta diferents tipus de projeccions cartogràfiques per representar la terra: mapes, plànols i imatges de suports convencionals i digitals. Usa les escales gràfiques i numèriques.

 1. L’ocupació del territori: població i societat. Criteris d’avaluació:

– Interpreta indicadors demogràfics bàsics (natalitat, mortalitat, saldo migratori) com a mitjà per analitzar diferents tendències demogràfiques actuals. Identifica les causes i conseqüències dels principals moviments migratoris.

– Reconeix alguns dels aspectes fonamentals de la institucionalització del poder polític a Catalunya, i identifica els orígens de les institucions actuals en l’època medieval.

 1. Les arrels del món contemporani. Criteris d’avaluació:

– Reconeix alguns elements de canvi i de continuïtat de l’estat liberal respecte de l’Antic Règim, a partir de l’evolució política i econòmica de Catalunya i Espanya en relació amb el context europeu.

– Identifica les revolucions i transformacions polítiques que donen inici a l’època contemporània i les relaciona amb diferents causes.

– Valora els canvis socioeconòmics que implica la revolució industrial. Analitza les formes de vida en les ciutats industrials del segle XIX a partir d’algun exemple proper.

 1. Grans conflictes del segle XX. Criteris d’avaluació:

– Identifica els elements bàsics de l’ordre polític i social de la primera meitat dels segle XX i els relaciona amb les lluites socials i els conflictes bèl·lics. Caracteritza la situació a Catalunya i Espanya durant la II República i la Guerra Civil.

– Compara els sistemes totalitaris del segle XX, caracteritzant l’evolució del franquisme a Catalunya i Espanya.

– Relaciona la creació d’organismes internacionals amb els processos de reconstrucció de l’ordre polític, econòmic i social després de conflictes bèl·lics.

– Relaciona el procés de descolonització amb les seves conseqüències i la repercussió de l’imperialisme en l’actual configuració del món.

 1. El món d’avui. Transformacions i desequilibris en el món actual. Criteris d’avaluació:

– Analitza els elements bàsics de l’organització política i administrativa de la Unió Europea, Espanya i Catalunya, així com dels òrgans principals de govern i el seu funcionament.

– Valora els elements que conformen l’estat del benestar en les societats actuals i analitza situacions de desigualtat en l’accés als serveis bàsics.

– Identifica els personatges i fets històrics més importants de la transició política i la democràcia a Espanya i a Catalunya.

– Identifica els focus de conflicte en el món actual relacionant les seves causes amb factors històrics.

– Valora les conseqüències de la globalització de l’economia, entre les quals la deslocalització i les noves formes de comerç. Analitza casos d’intercanvi desigual entre països.

– Identifica el desenvolupament humà desigual a partir de contrast d’informació i d’indicadors socioeconòmics. Relaciona les polítiques de cooperació i solidaritat amb les desigualtats existents.

 1. Numeració i càlcul, canvi i relacions. Criteris d’avaluació:

– Resol problemes en diferents contextos de la vida quotidiana utilitzant nombres enters per expressar quantitats, valors monetaris, temps, temperatures, etc.

– Resol problemes en situacions de la vida quotidiana utilitzant fraccions, decimals i percentatges, i interpreta les relacions entre si.

– Fa càlculs amb resultats decimals i fraccions i fa aproximacions per excés i defecte segons instruccions establertes.

– Resol problemes que impliquen relacions de proporcionalitat directa i inversa, a partir d’enunciats, taules o gràfiques.

– Utilitza nombres grans i molt petits en la resolució de problemes.

– Planteja i resol equacions senzilles de primer grau amb una incògnita, en situacions reals: barreges, problemes geomètrics, etc.

 1. Magnituds i mesures. Criteris d’avaluació:

– Resol problemes mitjançant l’aplicació de factors de conversió, que impliquin el coneixement de les unitats de mesura més comuns i les regles de canvi entre elles.

– Interpreta escales en la resolució de problemes que impliquin mesures.

 1. Espai i forma. Criteris d’avaluació:

– Calcula àrees i perímetres de figures senzilles o compostes en la resolució de problemes de la vida quotidiana.

– Aplica el teorema de Pitàgores.

– Resol problemes relacionats amb el càlcul d’àrees i perímetres de figures senzilles o compostes en la resolució de problemes de la vida quotidiana.

– -Resol problemes relacionats amb el càlcul de superfícies i volums de cossos geomètrics: primes, piràmides, cilindres, cons i esferes.

– Soluciona problemes senzills de semblança de triangles i d’aplicació de la proporcionalitat.

 1. Canvi i relacions. Criteris d’avaluació:

– Determina fórmules de funcions lineals i afins en situacions senzilles, i les representa.

– Interpreta gràfiques de funcions lineals i afins relacionades amb situacions de la vida quotidiana.

 1. L’estadística. Criteris d’avaluació:

– Reconeix els termes de població, mostres i freqüències i els aplica en situacions quotidianes. Utilitza paràmetres de centralització, i elabora gràfiques estadístiques.

– Interpreta dades estadístiques referides a la vida quotidiana: població, mostres i freqüències, a partir de dades o de gràfics.

– Utilitza mesures de centralització: mitjana aritmètica, mediana i moda.

– Elabora taules de freqüències a partir de gràfics.

– Elabora gràfics de barres a partir de taules de freqüències.

– Pren decisions a partir de la comparació de dades estadístiques.

COMPETENCIA MATEMÁTICA

 1. Numeració i càlcul, canvi i relacions. Criteris d’avaluació:

– Resol problemes en diferents contextos de la vida quotidiana utilitzant nombres enters per expressar quantitats, valors monetaris, temps, temperatures, etc.

– Resol problemes en situacions de la vida quotidiana utilitzant fraccions, decimals i percentatges, i interpreta les relacions entre si.

– Fa càlculs amb resultats decimals i fraccions i fa aproximacions per excés i defecte segons instruccions establertes.

– Resol problemes que impliquen relacions de proporcionalitat directa i inversa, a partir d’enunciats, taules o gràfiques.

– Utilitza nombres grans i molt petits en la resolució de problemes.

– Planteja i resol equacions senzilles de primer grau amb una incògnita, en situacions reals: barreges, problemes geomètrics, etc.

 1. Magnituds i mesures. Criteris d’avaluació:

– Resol problemes mitjançant l’aplicació de factors de conversió, que impliquin el coneixement de les unitats de mesura més comuns i les regles de canvi entre elles.

– Interpreta escales en la resolució de problemes que impliquin mesures.

 1. Espai i forma. Criteris d’avaluació:

– Calcula àrees i perímetres de figures senzilles o compostes en la resolució de problemes de la vida quotidiana.

– Aplica el teorema de Pitàgores.

– Resol problemes relacionats amb el càlcul d’àrees i perímetres de figures senzilles o compostes en la resolució de problemes de la vida quotidiana.

– -Resol problemes relacionats amb el càlcul de superfícies i volums de cossos geomètrics: primes, piràmides, cilindres, cons i esferes.

– Soluciona problemes senzills de semblança de triangles i d’aplicació de la proporcionalitat.

 1. Canvi i relacions. Criteris d’avaluació:

– Determina fórmules de funcions lineals i afins en situacions senzilles, i les representa.

– Interpreta gràfiques de funcions lineals i afins relacionades amb situacions de la vida quotidiana.

 1. L’estadística. Criteris d’avaluació:

– Reconeix els termes de població, mostres i freqüències i els aplica en situacions quotidianes. Utilitza paràmetres de centralització, i elabora gràfiques estadístiques.

– Interpreta dades estadístiques referides a la vida quotidiana: població, mostres i freqüències, a partir de dades o de gràfics.

– Utilitza mesures de centralització: mitjana aritmètica, mediana i moda.

– Elabora taules de freqüències a partir de gràfics.

– Elabora gràfics de barres a partir de taules de freqüències.

– Pren decisions a partir de la comparació de dades estadístiques.

COMPETENCIA D’INTERACCIÓ AMB EL MON FISIC

 1. La matèria. Criteris d’avaluació:

– Planteja i resol problemes senzills de càlcul de massa i volum de diferents sòlids, líquids i gasos. Diferencia materials per la seva densitat i la calcula.

– Interpreta diferents fets i fenòmens de la vida quotidiana relacionats amb: pressió dels gasos, difusió, dilatació, estats de la matèria i canvis d’estat.

– Identifica, en materials de la vida quotidiana, diferents tipus de mescles heterogènies, col·loides i solucions, i substàncies pures.

– Identifica algunes aplicacions de les radiacions, els efectes que produeixen sobre els organismes i les mesures preventives i protectores.

 1. La vida a la terra. Interaccions en el món físic. Criteris d’avaluació:

– Identifica i descriu els trets comuns de tots els éssers vius a nivell d’individu: la nutrició com a intercanvi de matèria i energia amb el medi, la relació com a capacitat de respondre als estímuls del medi, la reproducció com a transferència d’informació i l’estructura cel·lular dels organismes.

– Identifica el valor biològic i mediambiental de la biodiversitat. Analitza un ecosistema proper tot identificant el paper de cadascun dels elements que el configuren.

– Analitza alguns impactes de l’activitat humana sobre l’atmosfera i la hidrosfera. Identifica alguns contaminants i el seu impacte en alguns medis.

– Descriu les causes, processos i conseqüències d’alguns problemes ambientals: la generació de residus, la pluja àcida, la disminució de la capa d’ozó i l’augment del diòxid de carboni atmosfèric, i d’altres. Indica algunes mesures preventives i correctores d’actuació a l’entorn proper.

– Mesura i fa representacions gràfiques de forces que actuen en la vida quotidiana. Identifica les magnituds que descriuen els moviments: posició, temps, velocitat i acceleració. Representa gràficament el moviment rectilini uniforme.

– Relaciona força i moviment: acceleració, frenada i desviació.

 1. L’energia. Criteris d’avaluació:

– Identifica l’energia i la seva relació amb el canvi.

– Reconeix la transferència d’energia en forma de treball i relaciona la multiplicació de la força mitjançant màquines.

– Diferencia entre energia cinètica i potencial a partir d’analitzar exemples.

– Identifica diferents formes i fonts d’energies renovables i no renovables. Avantatges i inconvenients, i principals problemes associats a la seva obtenció, transport i utilització.

 1. Els processos geològics. Criteris d’avaluació:

– Identifica canvis a la superfície de la Terra relacionats amb les manifestacions dels agents geològics interns: deformació de roques, sismicitat i vulcanisme. Reconeix els trets fonamentals de la tectònica de plaques: formació de serralades de muntanyes, distribució del vulcanisme i la sismicitat, zones de risc. Llegeix i interpreta mapes topogràfics senzills.

– Identifica alguns dels riscos derivats dels processos geològics externs i algunes mesures per a la seva predicció i prevenció.

– Identifica i relaciona les roques magmàtiques i metamòrfiques amb les seves propietats. Identifica els usos de les roques en la construcció i en la indústria. Identifica recursos energètics fòssils: petroli, gas, carbó.

 1. Les reaccions químiques. Criteris d’avaluació:

– Identifica canvis químics relacionats amb fenòmens quotidians: reaccions àcid-base, d’oxidació i combustió, de descomposició, de precipitació, de fermentació i de putrefacció. Utilitza el llenguatge químic per representar els canvis.

– Calcula la massa de reactius i de productes en una reacció química senzilla.

– Identifica reaccions químiques en processos d’elaboració de materials o productes d’ús quotidià.

 1. La vida en acció. Criteris d’avaluació:

– Identifica la cèl·lula com a unitat estructural i funcional dels éssers vius. Identifica algunes estructures cel·lulars (paret cel·lular, nucli, vacúols, cloroplasts i inclusions) i el tipus de funció que realitzen. Justifica la necessitat cel·lular de nutrients i d’energia per al creixement, per al manteniment de la vida i per a la reproducció.

– Reconeix la nutrició heteròtrofa com a procés cel·lular d’utilització de matèria orgànica i oxigen del medi per obtenir energia i elaborar les seves estructures. Identifica la respiració com a procés de transferència d’energia a la cèl·lula.

– Reconeix la nutrició autòtrofa (fotosíntesi) com a procés cel·lular d’utilització de la matèria inorgànica del medi i l’energia solar per elaborar les seves estructures.

– Diferencia entre la reproducció sexual i asexual, a nivell individu. Interpreta la funció de reproducció com a transferència de material genètic.

– Identifica en representacions gràfiques aparells, òrgans i sistemes del cos humà, i els relaciona amb les seves funcions.

– Relaciona la importància dels estils de vida i de les principals aportacions de les ciències biomèdiques amb la prevenció de malalties i la millora de la qualitat de vida.

COMPETENCIA EN TECNOLOGIA

 1. Eines i materials. Màquines, mecanismes i estructures. Criteris d’avaluació:

– Distingeix entre eines i màquines.

– Interpreta propietats mecàniques, elèctriques, i tèrmiques de materials tècnics, i caracteritza els diferents tipus d’esforços que pot patir un material.

– Utilitza instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i sistemes de representació normalitzats per representar objectes.

– Caracteritza els diferents tipus d’esforços que pot patir un material.

– Reconeix els mecanismes emprats per a la transmissió i transformació del moviment i anàlisi de la seva funció en diferents màquines.

– Reconeix la font i el tipus d’energia que permet el funcionament de diferents mecanismes i màquines.

 1. Electricitat. Criteris d’avaluació:

– Reconeix la funció dels elements d’un circuit elèctric i de la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de comandament.

– Caracteritza el corrent elèctric altern i continu. Identifica els efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme.

– Descriu del funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves aplicacions a sistemes tècnics senzills.

– Identifica els principals processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia.

– Realitza càlculs utilitzant les magnituds elèctriques bàsiques.

 1. Processos i transformacions tecnològiques. Criteris d’avaluació:

– Reconeix diversos processos per a l’obtenció de les primeres matèries.

– Identifica les principals tècniques utilitzades en els processos de transformació industrial de productes elaborats. la transformació industrial de la matèries primeres en productes elaborats. Relaciona primeres matèries i els productes acabats obtinguts.

– Identifica accions relacionades amb la comercialització de productes: embalatge, etiquetatge, manipulació i transport, utilitzant la simbologia adient.

– Identifica les normes de seguretat i ús en la utilització de màquines, eines i espais, utilitzant la simbologia adient.

 1. L’habitatge. Criteris d’avaluació:

– Descriu i identifica els elements i el funcionament bàsic de les diferents instal·lacions domèstiques i de les mesures de seguretat a contemplar. Utilitza la simbologia adient.

– Caracteritza el protocol d’accés a un habitatge: tràmits per a la seva compra o lloguer, condicions d’habitabilitat, accés als serveis.

– Identifica el cost de les instal·lacions domèstiques i dels serveis bàsics.

– Fa propostes d’estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, així com d’automatització aplicada a casos simulats.

– Reconeix les tècniques bàsiques i de manteniment i reparació d’un habitatge i dels materials a utilitzar.

 1. Electrònica, pneumàtica i hidràulica. Criteris d’avaluació:

– Descriu circuits electrònics analògics i digitals senzills, i reconeix els components bàsics, la seva simbologia i el seu funcionament.

– Reconeix aplicacions de l’electrònica a processos tècnics i aparells.

– Descriu els components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i identifica la seva aplicació a sistemes de l’entorn.

– Reconeix aplicacions de la pneumàtica i la hidràulica a la indústria i altres entorns tècnics.

 1. Control i automatització. Criteris d’avaluació:

– Identifica diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de comandament.

– Descriu sistemes automàtics: components i funcionament.

– Identifica aplicacions de la tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i a la indústria.

 1. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Criteris d’avaluació:

– Identifica les prestacions bàsiques dels diferents dispositius d’informació i comunicació que aporten, recullen o tracten informació mitjançant l’ordinador: càmeres, dispositius PDA, telèfons mòbils i interconnexió d’ordinadors.

– Reconeix i utilitza programes i aplicacions informàtiques més usuals per a la creació, edició, millora i presentació de documentació i informació.

– Utilitza eines i aplicacions per la cerca, descàrrega i intercanvi i publicació d’informació, amb respecte a la propietat i distribució del programari i de la informació.

– Identifica les prestacions bàsiques d’Internet: interpreta la seva terminologia, estructura i funcionament. Utilitza l’ordinador com a mitjà de comunicació individual i en grup: correu electrònic, fòrum, xat i videoconferència.

– Utilitza i gestiona recursos compartits mitjançant xarxes locals, i entorns virtuals d’aprenentatge.

– Identifica les prestacions bàsiques de les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques: telefonia, ràdio, sistemes de posicionament global, ordinadors i televisió. Valora l’ús responsable d’aquestes tecnologies.

 • Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre,
 • per la qual s’estableixen els temaris i els criteris d’avaluació de les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i als cicles d’ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, 20.12.2010)